Bruine beer closeup

privacyverklaring

Versie: juni 2018

23.2.2022

Data privacy statement

Stichting VIER VOETERS respecteert uw privacy. In het licht van nieuwe Europese regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 in werking treedt, willen wij iedereen die wij contacteren voor fondsenwerving informeren over onze verwerking van persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Algemene Informatie

 1. Deze verklaring inzake gegevensbescherming betreft de informatie over de aard, reikwijdte en doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze online service en de gerelateerde websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online service" of "website ").

2. De online-service wordt geleverd door VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz gemeinnützige Privatstiftung (Linke Wienzeile 236, A-1150 Wenen), hierna te noemen "aanbieder", "wij" of "ons" - die onder de wetgeving inzake gegevensbescherming ook wettelijk verantwoordelijk is.

3. Onze online service wordt gehost door m3plus (Palmgasse 10 · 1150 Wenen · Oostenrijk).

4. U kunt ons bereiken via onze functionaris voor gegevensbescherming onder het e-mailadres office@vier-voeters.nl

5. De term "gebruiker" omvat alle klanten, geïnteresseerden, medewerkers en bezoekers van onze online service.

1.            Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens” en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, uitlijnen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwerving is Stichting VIER VOETERS, gevestigd te Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR Amsterdam, en ingeschreven bij de KvK onder het nummer  34.17.96.13.

 

2.            Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwervingscampagnes?

Wij verwerken:

(i)                  contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);

(ii)                e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie wordt geleverd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);

(iii)               voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden;

(iv)               informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, IBAN rekeningnummer, eventuele machtiging, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van giften).

 

Deze informatie gebruiken we voor toekomstige fondsenwervingsacties.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Soms stellen derde partijen adresbestanden ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet ten gevolge van die campagne.

 

3.            Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving en voor de administratieve afhandeling van uw gift. In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u in principe via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op het bel-me-niet register). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift niet correct behandeld worden.

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals gifthistoriek, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

De verwerking van uw gegevens voor verdere fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het legitiem belang van Stichting VIER VOETERS als het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen; dit bevordert de non-profit doelstellingen van onze organisatie. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, eventuele automatische incasso) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze verplichtingen jegens u, evenals op basis van ons legitiem belang om de gift op correcte wijze te verwerken.

 

4.            Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde ‘verwerkers’). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Indien u of derden (bijvoorbeeld uw bank) wijzigingen in uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze doorgevoerd in ons bestand.

Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt door iFunds (Smart Data Center, Wattbaan 1, 3439 ML, Nieuwegein, KvK 32168693). iFunds is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van fondsenwervende organisaties, ledenorganisaties en vermogensfondsen met CRM-oplossingen om hun achterban te boeien, binden, begrijpen, te vinden en te bereiken. iFunds bewaart al uw gegevens namens onze organisatie en voert namens onze organisatie adresselecties uit.

Voor onze fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan doen wij beroep op Idrima cvba (V. Rauterstraat 31, 1070 Brussel, België, KBO 660.831.504 – “Idrima”). Idrima doet voor de productie van sommige campagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

5.            Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt, kunt u deze inzien, laten verbeteren of verwijderen. U kunt zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht op bezwaar tegen een verwerking voor fondsenwerving of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we enkel uw naam en adres op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht op bezwaar of recht op gegevenswissing uit te oefenen (i.e. uw wens om niet meer door onze organisatie gecontacteerd te worden) en op basis van ons legitiem belang om deze gegevens bij te houden zodat u niet meer gecontacteerd zal worden. Voorts kunt u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

U kunt uw rechten uitoefenen door het sturen van een brief met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst, naar het bovengenoemd adres, of per e-mail aan: office@vier-voeters.nl.

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te 2594 AV  Den Haag, Bezuidenhoutseweg 30, of per telefoon via 0900 - 2001 201.

 

6.            Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift doet, verwerken wij uw gegevens voor onze fondsenwerving.

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer bewaren of verwerken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 5 hierboven.

 

7.            Hoe verkrijgen wij uw contactgegevens?

Wij verkregen uw gegevens doordat:

-          u in het verleden een gift heeft gedaan aan onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of

-          u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website); of

-          wij uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne ter beschikking kregen van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokken derde kunnen op aanvraag worden verkregen.

 

8.            Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere non-profit organisaties?

Non-profit organisaties kunnen hun doelen waarvoor ze werden opgericht enkel realiseren mits de nodige middelen. Daarom rekenen we op vrijgevige giften van bedrijven, van organisaties en privépersonen. Het is voor non-profit organisaties zoals de onze dan ook belangrijk om een zo ruim mogelijk doelpubliek te betrekken bij de realisatie van onze doelen en onze fondsenwervingscampagnes.

Indien u een gift overmaakt, kunnen uw naam en adres daarom verstrekt worden aan andere non-profitorganisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt en zoals hiervoor omschreven. Zo komt het dat u ook door andere non-profit organisaties kunt gecontacteerd worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen. U kunt zich natuurlijk steeds verzetten tegen deze doorgifte aan derden.

Het doorgeven van deze gegevens aan andere non-profit organisaties is gebaseerd op het legitiem belang van alle betrokken non-profit organisaties die zich inzetten voor goede doelen, dat erin bestaat om onze organisatie en die andere non-profitorganisaties van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van onze projecten.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

 

9. Nieuwsbrief

1. Met de volgende gegevens informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede de inschrijving, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

2. dubbele opt-in en inlogregistratie

Als onderdeel van de registratie voor onze nieuwsbrief, wordt de zogenaamde dubbele opt-in procedure verricht. Dat wil zeggen na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand met een ander e-mailadres inloggen kan. De registratie voor de nieuwsbrief wordt opgenomen op basis van de wettelijke verplichtingen. Het gaat hierbij om de opslag van het moment van registratie en de bevestiging, evenals het IP-adres.

3. Verzending serviceprovider

De nieuwsbrief wordt verstuurd door Growing Minds - hierna te noemen "serviceprovider". De bepalingen betreffende gegevensbeveiliging van de verzendservice kunnen hier bekeken worden: https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/.  Volgens de eigen informatie, kan de provider deze gegevens gebruiken in niet herleidbare vorm - dat wil zeggen zonder toewijzing aan een gebruiker -, te optimaliseren of te verbeteren van de eigen diensten, b.v. het technische proces van de verzending te optimaliseren of de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzendservice maakt echter geen gebruik van de persoonsgegevens van onze nieuwbriefontvangers voor eigen doeleinden of voor derde partijen.

4. Registratiegegevens

Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, moet u uw e-mailadres, aanhef, voornaam en achternaam invullen.

5. Statistische studies en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een pixel-formaat bestand dat door de server van de verzendservice wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Binnen het toepassingsgebied van deze techniek, wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-zijn adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren op basis van de technische gegevens of van de doelgroepen en hun leesgedrag of om de toegangstijden technisch te verbeteren. De statistische onderzoeken   laten ook zien of de nieuwbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan  deze informatie teruggevoerd worden op de individuele abonnee. Het is echter niet onze bedoeling de individuele gebruiker te monitoren. Deze techniek stelt ons in staat het leesgedrag van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hun interesses aan te passen.

6. rechtsgronden

Het gebruik van de verzendservice, de uitkomsten van statistische onderzoeken en analyses, evenals de gegevensregistratie heeft als rechtsgrond artikel 6, lid 1 (f) DSGVO. Wij zijn geïnteresseerd een gebruiksvriendelijk en veilige nieuwsbrief systeem dat onze zakelijke belangen dient en beantwoordt aan de verwachtingen van onze gebruikers.

7.Beëindiging/intrekking

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, dat wil zeggen uw toestemming intrekken. U treft een link aan om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief. Als de gebruiker de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geannuleerd, zullen de betreffende persoonsgegevens voor de verzending worden verwijderd.

 

10. Dubbele opt-in en logging

In het kader van de inschrijving voor onze nieuwsbrief wordt de zogenaamde dubbele aanmeldprocedure uitgevoerd: u ontvangt na de inschrijving een e-mail waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand met een buitenlands e-mailadres kan inloggen. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd ter voldoening aan de wettelijke bewijsplicht. Dit omvat de opslag van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres.

 

11. Abonnementgegevens        

Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, vult u gewoon uw geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en land van verblijf in.

 

12. Statistische enquêtes en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-beacon", d.w.z. een pixelbestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van de server van de verzendservice wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden technisch te verbeteren.

De statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de scheepvaartmaatschappij, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers.

 

13. Wettelijk

Het gebruik van de nieuwsbriefverschaffer, de uitvoering van statistische enquêtes en analyses en de registratie van het registratieproces zijn gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het bbpr. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van onze gebruikers.

 

14. Beëindiging

Kan uw abonnement op uw nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven. Als een gebruiker zijn abonnement op de nieuwsbrief heeft opgezegd, worden de opgeslagen persoonlijke gebruikersgegevens verwijderd.

 

15. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk website tags te beheren via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags, stelt geen cookies in en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonlijke informatie kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

 

indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft het geldig voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

 

16. Google analyses

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de anonimisering van het IP-adres op deze website wordt geactiveerd, zal Google echter eerst uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verminderen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige UP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat door uw browser in de con-tekst van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

17. Google remarketing of "soortgelijke doelgroepen"

 1. Deze website maakt gebruik van de remarketing of "soortgelijke doelgroepen" functie van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

 2. U kunt door deze doelgerichte marketing gepersonaliseerde advertenties ontvangen bij een bezoek aan andere websites in het zogeheten "Google Display Network". "Google Remarketing" of de functie "soortgelijke doelgroepen" maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website wordt geanalyseerd. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoeken en ook anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens zullen niet worden opgeslagen. Als u een andere website in het zogenaamde "Google Display Network" bezoekt, ziet u mogelijk advertenties die waarschijnlijk gerelateerd zijn aan producten of informatie die eerder zijn geopend op onze website.

3. u kunt de "Google Remarketing" of de "soortgelijke doelgroep"-functie uitschakelen door de opslag van cookies te voorkomen op uw browser. Houd u er in dat geval rekening mee dat niet alle functies op onze website te gebruiken zijn. U kunt voorkomen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in: https://www.google.com /Settings/Ads/plugin? hl = nl. U kunt ook het gebruik van cookies door derde aanbieders uitschakelen, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders op te roepen. Volgt u dan de instructies voor de opt-out http://www.networkadvertising.org/choices/

4. Het privacybeleid van Google voor remarketing met nadere informatie kan hier worden gevonden: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

 

18. Google AdWords Conversion Tracking

1. Deze website maakt gebruik van de functie "Google AdWords Conversion Tracking" van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). 

2. Google AdWords gebruikt cookies, om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken wanneer zij op een Google-advertentie klikken. De cookies worden maximaal 90 dagen toegepast. Persoonsgegevens zullen niet worden opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en hierdoor een specifieke doelpagina heeft bereikt (bijvoorbeeld bevestigingspagina van de bestelling, nieuwsbrief). Deze conversie-cookies kunnen niet worden gevolgd over meerdere websites door de verschillende AdWords-deelnemers. Met deze cookies worden conversiestatistieken gemaakt in "Google AdWords". Deze statistieken houden het aantal gebruikers bij die op een van onze advertenties hebben geklikt. Zo wordt ook bijgehouden hoeveel gebruikers een doelpagina die is voorzien van een "conversie tag" hebben bereikt. De statistische gegevens bevatten echter geen gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

3. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op de vaste schijf door "geen cookies accepteren"  te selecteren in uw browser (MS Internet Explorer onder "Extra > Internet opties > Privacy > instellingen"; in Firefox onder "Tools > Instellingen > Privacy > Cookies "); Houd u er dan wel rekening mee dat u niet alle functies van onze website optimaal kunt gebruiken.

4. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is omschreven.

5. Voor meer informatie over hoe Google gebruik maakt van conversiedata en Google's privacy policy, kunt u terecht op: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/privacy/

 

19. YouTube

1. We gebruiken YouTube voor de integratie van video's. De video's zijn geintegreerd via de “extended data protectie mode”.

2. YouTube maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van informatie over de gebruikers van haar website. YouTube gebruikt de cookies onder andere voor het verzamelen van video statistieken, om fraude te voorkomen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

3. Door YouTube te gebruiken, ontstaat een verbinding met het netwerk van Google DoubleClick. Bij het starten van de video kan verdere gegevensverwerking optreden door YouTube. Wij hebben daar geen invloed op.

4. Voor meer informatie over privacy op YouTube, raadpleeg hun privacybeleid op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

20. DoubleClick

1. DoubleClick door Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 

2. DoubleClick door Google gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor u. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties zijn weergegeven in uw browser en op welke advertenties is geklikt. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies blijft beperkt tot Google en de partnerwebsites  om advertenties te laten zien op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het Internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt doorgestuurd door Google naar een server in de Verenigde Staten voor analyse en daar opgeslagen. Onder geen beding zal Google uw gegevens koppelen aan andere gegevens die zijn verzameld door Google.

3. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is omschreven.

4. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google uw gegevens gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link onder "extensie voor DoubleClick deactiveren".

5. Voor meer informatie over DoubleClick door Google en privacy, bezoek: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

 

21. Facebook aangepaste doelgroepen

1. We gebruiken op onze website “aangepaste doelgroepen van Facebook” en hebben de zogenaamde Facebook pixel geïntegreerd.

2. Deze pixel wordt gebruikt bij het verzamelen van pseudonieme informatie over het gebruik van deze website (bijvoorbeeld informatie over bekeken inhoud). De gegevens die worden overgedragen via de pixel kunnen worden gebruikt om u op Facebook met geïndividualiseerde reclame te benaderen, uiteraard alleen wanneer u een Facebook account hebt.

3. Voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen van gegevens zie Facebook's privacybeleid op https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. U kunt het verzamelen van gegevens op elk gewenst moment stoppen via de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.

 

22. Facebook Connect

1. Als een zogenaamde "Facebook Connect Button" wordt geplaatst op deze website, hebt u de mogelijkheid om in te loggen op onze website met uw gegevens als Facebook-gebruiker. Bovendien kan Facebook Connect automatisch informatie over uw activiteiten op onze website opnemen in uw Facebook profiel. Wanneer u op de knop drukt, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw Facebook gegevens te gebruiken en om informatie en acties op uw Facebook profiel te plaatsen. Het gebruik van andere gegevens (bijvoorbeeld contact via uw e-mailadres) vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming. 

2. Houd er rekening mee dat Facebook de informatie over de toepassing of de website ontvangt via Facebook Connect, met inbegrip van wat u aan het doen bent. Om de verbinding te personaliseren kan het zijn dat Facebook een beperkte hoeveelheid gegevens ontvangt voordat toestemming wordt gegeven voor de applicatie of de website.

3. Het doel en de reikwijdte van de gegevensoverdracht en de verdere verwerking en gebruik van deze gegevens door Facebook evenals uw rechten in dit opzicht en de opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook op : http://www.facebook.com/policy.php.

 

23. Cookie beleid

Algemene informatie

1. Cookies zijn gegevens die worden verzonden door onze webserver of webservers van derden aan de webbrowser van de gebruiker. Daar worden ze opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies zijn kleine bestanden of een ander type van informatie opslag.

2. Als de gebruiker niet wil dat er cookies worden opgeslagen op de computer, wordt gevraagd de browser zo in te stellen dat dit niet gebeurt. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd met de systeeminstellingen van de browser. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot minder optimaal functioneren van de online dienst.

 

Bezwaarmogelijkheden

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor het meten van het bereik van de dekking en voor promotiedoeleinden via:

a. de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/

b. de Amerikaanse website: http://www.aboutads.info/choices

c. de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

24. Wijzigingen in het gegevensbeschermingsbeleid

 1. Wij behouden ons het recht voor om het beleid voor gegevensbescherming te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is op juridische gronden, wanneer wijzigingen van de online diensten optreden en wanneer er wijzigingen optreden bij de gegevensverwerking.

2. Als toestemming van gebruiker is vereist of als elementen van het gegevensbeschermingsbeleid bepalingen bevatten met betrekking tot de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.

3. Gebruikers worden verzocht om zich regelmatig te informeren over de inhoud van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Rechtsgrondslagen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:

a. Toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 (a) de algemene Data Protection Verordening (GDPR). Toestemming betekent iedere vrijwillige, specifieke, duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van een overeenkomst, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestiging, waarbij door de betrokkene toestemming wordt gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

b. De noodzaak voor de aanmaak van een contract of om stappen te ondernemen voor het aangaan van een contract krachtens artikel 6, lid 1 (b) GDPR, wat betekent dat de gegevens vereist zijn voor ons om ons aan onze contractuele verplichtingen jegens u te houden of noodzakelijk voor het sluiten van een contract met u.

c. Het verwerking van de gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c GDPR, wat betekent dat bijvoorbeeld de verwerking van gegevens is vereist door de wet of door andere bepalingen.

d. Het verwerken van gegevens om onze rechtmatige belangen te beschermen overeenkomstig artikel 6 lid 1 (f) GDPR, wat betekent dat de verwerking noodzakelijk is om rechtmatige belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd te beschermen, tenzij dergelijke belangen uw belangen schaden of de grondrechten en vrijheden schaden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

 

U heeft de volgende rechten voor wat betreft de verwerking van uw gegevens door ons:

a. het recht om een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 13, lid 2 (d) GDPR en artikel 14, lid 2 (e) GDPR.

b. Recht van toegang tot uw gegevens overeenkomstig artikel 15 GDPR 

c. Recht op rectificatie van uw gegevens overeenkomstig artikel 16 GDPR 

d. Recht op verwijdering van uw gegevens ("recht te vergeten") overeenkomstig artikel 17 GDPR

e. Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 18 GDPR

f. Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 GDPR

g. Recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 GDPR

Opmerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op juridische basis vanaf elk gewenst moment in de toekomst. Het bezwaar kan in het bijzonder gelden tegen verwerking van de gegevens voor doeleinden van direct marketing. Zonder afbreuk te doen aan enige andere administratieve of gerechtelijke regulatie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de eigen lidstaat, wanneer u meent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de GDPR.

© 2018  www.vier-pfoten.org
Alle rechten voorbehouden aan VIER PFOTEN International, Wenen

Zoek